Gebiedsontwikkeling

GEBIEDSONTWIKKELING

Aviolanda Woensdrecht is een integrale gebiedsontwikkeling rond vliegbasis Woensdrecht die kansen biedt aan mensen, de natuur en bedrijven. Overheid, onderwijs en ondernemers werken nauw samen aan de economische, ecologische en sociaal-culturele ontwikkeling van het gebied

De geschiedenis in vogelvlucht
Rond 2005 werd er landelijk al gesproken over het ondersteunen van initiatieven op het gebied van onderhoud in Zuid Nederland. Woensdrecht kwam al snel in beeld als centrum voor luchtvaartonderhoud. Positieve factoren hiervoor zijn de aanwezigheid van de landingsbaan van vliegbasis Woensdrecht, het Logistiek Centrum Woensdrecht, Fokker en de opleiding voor luchtvaarttechnici.
In het voorjaar van 2007 besloot de provincie Noord-Brabant, samen met de gemeente Woensdrecht en vliegbasis Woensrecht te werken aan een clustering van economische activiteiten in de luchtvaartonderhoudsector. Onder de naam ‘Maintenance Valley’ richtte men zich op MRO (maintenance, repair en overhaul) voor zowel militaire luchtvaart als burgerluchtvaart.
Met een aanzienlijke bijdrage van de provincie Noord-Brabant en het Dutch Institute World Class Maintenance (DI-WCM) is verder vormgegeven aan de opzet van dit programma. In 2008 is er consensus bereikt met alle betrokken partijen en is de naamsverandering van ‘Maintenance Valley’ naar ‘Aviolanda Woensdrecht’ ingevoerd. Inmiddels hebben zich bedrijvengevestigd als het Nederlands Lucht- en Ruimtevaart laboratorium, DutchAero Services, Terma, European Knowledge Center for Composite repair, BOEING, Elbit Systems of America en Aircraft End of Life Solutions.

Er is een Joint Venture opgericht om het mogelijk te maken voor nieuwe luchtvaartbedrijven om zich te vestigen in de nabijheid van de landingsbaan. Voor de oprichting van de Joint Venture is door verschillende partijen een financiële injectie gedaan, voor 60% door de provincie Noord-Brabant, voor 20% door de gemeente Woensdrecht en voor 20% door Stork/Fokker. Op het voormalige Stork/Fokkerterrein is beschikbare grond voor nieuwe bedrijven bouwrijp gemaakt en het heet nu Business Park Aviolanda.

Naamgeving
De naam Aviolanda Woensdrecht is ontleend aan de Maatschappij voor Vliegtuigbouw Aviolanda, een Nederlandse vliegtuig- en carrosseriebouwer die van 1927 en 1967 in Papendrecht en Woensdrecht gevestigd was.

Logo en iconen

 In het logo en in de drie iconen komen de drie peilers van Aviolanda Woensdrecht terug:

Dutch Institute World Class Maintenance
Aviolanda Woensdrecht is een programma dat volgt uit het economische ontwikkelingsprogramma ‘Pieken in de Delta’ van het ministerie van Economische Zaken. Daarin is MRO (Maintenance, Repair and Overhaul), in het Nederlands: onderhoud, reparatie en revisie) als speerpunt opgenomen. Aviolanda Woensdrecht is een World Class Maintenancevaluepark op het gebied van MRO in de civiele en militaire landingsbaangebonden luchtvaartsector.

Samenwerking West-Brabant
In de regio West-Brabant hebben 19 gemeentes zich verenigd voor wat betreft economische samenwerking. Op de strategische agenda van West-Brabant is het project Aviolanda Woensdrecht een van de belangrijkste speerpunten.

Gezamenlijk gedragen aanpak

De drie onderwerpen bedrijvigheid, natuur en de sociaal-culturele ontwikkelingen kunnen nog wel eens tegengestelde belangen hebben. Daarnaast zijn veel partijen betrokken bij de complexe gebiedsontwikkeling Aviolanda Woensdrecht. Een oplossing vinden waarin alle betrokken partijen zich kunnen vinden is dan ook niet altijd eenvoudig. De Mutual Gains Approach (MGA) is een aanpak die zeer succesvol gebleken is. Het MGA-proces richt zich op onderhandelen op basis van elkaars belangen, het bereiken van consensus en een win-win gevoel. Er wordt niet vanuit standpunten gesproken, maar vanuit belangen en kansen. Bij MGA wint iedereen, omdat er samen op zoek gegaan wordt naar ‘mutual gains’.

Op deze manier werken vraagt om extra inspanning, maar hierdoor ontstaat wel wederzijds begrip en respect. Alle betrokken partijen zien hier een versterking in: samen maken we een duurzame en sterke gebiedsontwikkeling. De agenda’s worden in evenwicht samengesteld en er wordt altijd naar gezamenlijke belangen gekeken.

Partners